تاكسي: حواديت المشاوير

[PDF] تاكسي: حواديت المشاوير | by Ó خالد الخميسي Khaled Al Khamissi [PDF] تاكسي: حواديت المشاوير | by Ó خالد الخميسي Khaled Al Khamissi - تاكسي: حواديت المشاوير,

  • Title: تاكسي: حواديت المشاوير
  • Author: خالد الخميسي Khaled Al Khamissi
  • ISBN: 6221102017183
  • Page: 189
  • Format: Paperback

[PDF] تاكسي: حواديت المشاوير | by Ó خالد الخميسي Khaled Al Khamissi, تاكسي: حواديت المشاوير, خالد الخميسي Khaled Al Khamissi,

تاكسي: حواديت المشاوير

[PDF] تاكسي: حواديت المشاوير | by Ó خالد الخميسي Khaled Al Khamissi [PDF] تاكسي: حواديت المشاوير | by Ó خالد الخميسي Khaled Al Khamissi - تاكسي: حواديت المشاوير, تاكسي: حواديت المشاوير

  • [PDF] تاكسي: حواديت المشاوير | by Ó خالد الخميسي Khaled Al Khamissi
    189خالد الخميسي Khaled Al Khamissi
تاكسي: حواديت المشاوير

731 thought on “تاكسي: حواديت المشاوير  1. Sjajna zbirka pri a s dogodov tinama kairskih taksista koja veoma podse a na na e a kroz koje se vidi mentalitet naroda i ekonomska i politi ka situacija u zemlju Oko dobijanja prava za ovu knjigu veoma mi je pomogao njegov egipatski agent s kojim sam se sprijateljila tokom jedne posete sajmu knjiga u Torinu gde smo oboje bili gosti sajma Nezaboravno iskustvo i divna uspomena A knjiga e vas veoma razveseliti i zabaviti Evo malo predgovora samog autora Ono to treba re iGodinama sam bio redovna mu [...]


  2. In conversations with 58 Cairo cab drivers, this entertaining novel is a street level and street smart portrait of the City on the Nile Each chapter is a character sketch, no two alike, though there is a theme that runs through most of them the near impossibility of making a living driving a taxi in this crowded and chaotic metropolis Each man has a story to tell, sometimes heartbreaking, sometimes hilarious Taken together they are a lament for the country s economic problems, the undependabilit [...]
Leave a Comment